CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 26/4/2014

<< Tuần trước | Tuần sau >>
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Bộ trưởng
Cao Đức Phát
Thứ trưởng
Vũ Văn Tám
Thứ trưởng
Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu
Thứ trưởng
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng
Lê Quốc Doanh
In lịch Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan